INT-COR s.r.o. - CORIAN®

Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR




INT-COR spol. s.r.o.získala finančnú podporu na projekt „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“ na základe Rozhodnutia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry konajúcej v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostrediao schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

Názov projektu:       „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR“

Výška NFP:             111 172,54 Eur

Obdobie realizácie: 10/2017 – 11/2020

Poskytovateľ:          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení   Slovenská inovačná a energetická agentúra

Cieľ projektu:         Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR spol. s.r.o. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.

Opis projektu:        Spoločnosť INT-COR reflektuje na jeden zo súčasných problémov, ktorým je vysoká energetická a tým zároveň aj ekonomická náročnosť, spočívajúca v opotrebení výrobnej budovy vrátane vykurovacieho média a osvetlenia.Projekt spoločnosti INT-COR rieši zvýšenie energetickej a tým aj ekonomickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie výrobnej budovy a zavedením zariadenia na využívanie OZE.Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity. Hlavnou aktivitou č. 1 je Zabezpečenie energetického auditu pre prevádzku spoločnosti INT-COR s.r.o. s cieľom zhodnotiť súčasnú energetickú bilanciu a jej dopady na životné prostredie a navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Aktivitou č. 2 je Implementácia opatrení z energetického auditu. V rámci aktivity dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, rekonštrukcii vykurovacieho systému, rekonštrukcii a modernizácii systémov osvetlenia v budove a zavedeniu zariadenia na využívanie OZE.Realizáciou hlavných aktivít sa dosiahne cieľ projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR.Opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti INT-COR sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore finančných prostriedkov, využívaniu OZE v podniku, podpore technológií priaznivých vo vzťahu k životnému prostrediu a tým k zmierneniu zhoršovania jeho kvality.


Tento projekt je podporený z Európskej únie - Európsky fond regionálneho rozvoja.

              www.op-kzp.sk    www.siea.sk    www.partnerskadohoda.gov.sk


Výzva na predkladanie cenových ponúk INT-COR

Súťažné podklady INT-COR

Zadanie

Prílohy k sútažným podkladom


Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti INT-COR

Postup VO:Zákazka s nízkou hodnotou, §117 zákona č.343/2015 Z.z.

Úspešný uchádzač:   PS-NOVOPS a.s., Novomeského 5, 984 03 Lučenec

Víťazná ponuka: 137 961,95 eur s DPH

Spôsob vzniku záväzku: zmluva o dielo

 

New catalogues 2016

Dear partners!

We would like to present you our newest colour and sink/basin catalogue (the catalogues are available also in the menu DuPontCorian ® - Colour catalogue):

The Colour catalogue 2016 contains seven new colours. We pulled off twelve old colours that won’t be produced by the manufacturer company DuPont™ from 1.1.2016. Currently there are 91 colours altogether in the catalogue.

colour_catalogue_2016_intcor.pdf

The Sink/basin catalogue 2016 includes five new sinks and two new basins. Another news is that – excluding basins in group CARE – all the sinks and basins will be produced in colour DESIGNER WHITE too.

basin_and_sink_catalogue_2016_intcor.pdf

Wireless charging with DuPont™ Corian® charging unit

nabijanie telefonu

    New wireless charging surfaces are available at our company from October this year, with the DuPont™ Corian® charging unit – individual. The charging unit enables wireless charging of smart devices such as smartphones, tablets, etc. The new technology can be utilized in both home and commercial environments.

    Charging process is simple:

  1. Put your device on the charging surface

Read more...

DuPont™ Corian® expands and renews its offer of ready-made basins and sinks

New Corian sinksElegant, versatile, hygienic and durable solutions

for bathroom, kitchen and public spaces

 

DuPont™ Corian® has expanded and improved its range of ready-made basins for the bathroom.

The bathroom collection now has 20 models, including 14 new models which are characterised by a versatile, contemporary design and incorporating innovative technical features.

Read more...

6 more colors in the DeepColour™ Technology collection

DeepColour Technology - BrownCompany DuPont launches another six colors in different tones of brown.

The six colors are the following (from left):

-       Deep Espresso

-       Deep Caviar

-       Deep Storm

-       Deep Sable

-       Deep Mink

-       Deep Bedrock

As seen on the picture, they all are darker ones, with technical paremeters similar to the other colors in this category. You can find details in the previous news about this technology.